Strängnäspartiet

 • Öka teckenstorlek
 • Förvald teckenstorlek
 • Minska teckenstorlek

Använd tilläggsbeloppet mot skolans segregation

Efter att ha arbetat med dagens resursfördelningssystem sedan dess införande 2011 har jag svårt att förstå hur politiken missar det faktum att kommunerna redan i dag har möjlighet att ge mer resurser till de skolor som har det tuffast, att placera de bästa lärarna på de tuffaste skolorna och motarbeta segregation. Så också i Strängnäs.

Att motarbeta segregation och ge mer resurser till de skolor som har det tuffast görs genom det som i skollagen benämns ”tilläggsbelopp”. Tilläggsbeloppets storlek i budgeten är en fråga för kommunernas fullmäktige. Det finns inget förbud för en högre gräns, utan här kan Strängnäs kommun avsätta precis hur mycket resurser man vill. Det enda man måste förhålla sig till är att offentliga bidrag måste ges till samtliga huvudmän på lika villkor.

I tilläggsbeloppet finns redan i dag två budgetposter som motverkar segregation: socioekonomiskt bidrag (ger skolor med socioekonomiskt svaga elever extra resurser) och studiehandledning på modersmålet (ger eleven en möjlighet att få hjälp under lektion genom en modersmålslärare). Två resurser som ger skolan fler och bättre lärare och som i sin tur leder till godkända betyg. Som ger nyanlända en möjlighet, att utan språket som hinder, få godkända betyg. Men då kan man inte avsätta småsmulor, utan här handlar det om rejäla budgetförstärkningar som ger positiva effekter för en minskad segregation.

Håkan Bertilsson
2:e vice ordförande
Barn- och utbildningsnämnden

 

Flera beslut i strid med regelverket

Replik publicerad i Strengnäs Tidning 4 april 2017.

Tack till Per Wedlin (replik 30/3) för hans korrekta beskrivning av beslutsprocessen i barn- och utbildningsnämnden och kommunfullmäktige.

Han beskrev processen, både som den felaktigt gick till, och hur den borde gått till, enligt den demokratiska ordning som finns.

Jag blir ledsen när ledarsidan i Strengnäs Tidning för andra gången kritiserar Strängnäspartiet och oppositionen för att vi försvarar de demokratiska spelreglerna. Jag trodde att det även var tidningens uppgift.

I en demokratiskt styrd organisation kan ändamålen inte helga medlen!

Frågan har inte varit någon politisk vendetta från Strängnäspartiets sida mot majoriteten, men det vore att acceptera en felaktig ordning att inte opponera sig när det finns lagar och praxis som inte följs och när inte ordförande kan guida nämnden, kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige för den delen, i vad som är korrekt och riktigt i hanteringen av gällande demokratiska spelregler.

Jag är häpen över att inte Socialdemokraterna reagerat, de är oftast mycket kunniga i frågan.

Flera personer i Strängnäspartiet, inklusive undertecknad, (bland annat som direktör/VD för Västmanlands kommuner och landsting, med en styrelse bestående av ledande politiker) har lång erfarenhet av att arbeta nära politiken i offentlig förvaltning – och vi, Strängnäspartiet, har en grundläggande värdering att politik och politiker ska respekteras, men också att det demokratiska regelverket ska följas och att det är politikens uppdrag, särskilt ordföranden att tillse detta.

Om vi ska undvika politikerförakt ska naturligtvis ärenden som påverkar kommunens invånare behandlas så likvärdigt som möjligt, och beslutsprocessen ska kunna beskrivas så att vi alla vet hur vi ska förhålla oss till de beslutande processerna

Varför tidningen tar majoriteten i försvar beror säkert bara på okunnighet. Men när partier försvarar det som vår demokrati bygger på, får negativ kritik så blir man naturligtvis ledsen.

Det finns fler beslut i kommunen som inte följt gängse regelverk, till exempel byggnation av det så kallade Kungstornet och konststigen i Ulfhäll i Strängnäs tätort.

Det borde uppmärksammas mer av alla människor som vill försvara de demokratiska spelreglerna, i stället för att som tidningen försvara en tveksam och felaktig hantering från majoriteten.

Monika Eriksson Bertilsson
Strängnäspartiet

Läs ledarredaktionens svar här.

 

Varför bryter majoriteten i Strängnäs kommun mot kommunallagen?

Att lagar är till för att följas är de flesta överens om. Därför är vi från den politiska oppositionen frågande och undrande inför majoritetens felaktiga tolkning av kommunallagen.

 

Bakgrunden är att majoriteten valde att låta förre ordföranden i barn- och utbildningsnämnden (BUN) ta en ”time-out”. Redan här togs det första tveksamma beslutet. Kommunallagen ger inte något utrymme för ordföranden att gå in och ut i sitt ämbete. Vid kortare frånvaro leds nämnden av 1:e vice ordföranden.

Istället valde majoriteten att låta BUN utse en ersättare till tillförordnad ordförande. Här gjorde man tre fel. Tillförordnad ordförande finns för det första inte som begrepp. För det andra kan en ersättare i BUN aldrig ens komma på fråga att väljas som ordförande. Slutligen ska beslut om att utse ordförande tas i kommunfullmäktige (KF).

Vid det senaste KF (27/2) lämnade Strängnäspartiet och Kristdemokraterna (KD) in en interpellation, där vi önskar få svar på hur majoriteten ser på sitt agerande. Vid samma KF valdes den ersättare i BUN, som utsågs till tillförordnad ordförande av majoriteten, till ledamot. Detta gjordes uppenbarligen utifrån vår kritik att kommunallagen inte ger utrymme för en ersättare att komma i fråga.

Vid tisdagens (28/2) sammanträde i BUN bad vi majoriteten att låta 1:e vice ordföranden leda sammanträdet. När så inte skedde valde vi att inte närvara vid sammanträdet utifrån två skäl. Första skälet var att 1:e vice ordföranden var närvarande och därmed ska leda sammanträdet. Det andra skälet var att beslutet från KF dagen innan inte hunnit vinna laga kraft, vilket innebar att ersättaren inte hunnit bli ledamot.

Kommunens jurister hävdar att BUN:s reglemente, KS 2016:380–003, ger möjlighet att agera som majoriteten nu gjort. Vi kan inte se att de nedan redovisade utdragen från reglementet ger denna möjlighet. Så länge vi har ett presidie med en 1:e vice ordförande så agerar den ordförande. Det är först när 1:e vice ordföranden tillhör en annan majoritetet som möjligheten öppnas för att en övrig ledamot från majoriteten kan utses till ordförande, för att leda ett enskilt sammanträde. I detta fall tillhör 1:e vice ordföranden majoriteten.

§ 12

Det åligger nämndens ordförande att….. Vid förfall för ordföranden åligger motsvarande uppgifter vice ordföranden.

§ 14

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen/nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem. Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under en längre tid, till exempel på grund av sjukskrivning eller föräldraledighet. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter.

Majoriteten har fortfarande inte låtit KF utse en ordinarie ordförande i BUN. Varför gör man det på detta sätt?

Håkan Bertilsson

Strängnäspartiet

2:e vice ordförande i BUN

Ledamot i kommunstyrelsen

Ersättare i kommunfullmäktige

 

Artikel från Strengnäs Tidning den 28 februari 2017.

 

Efter Strängnäspartiets motion: Pagoderna har fått nya hem

Vår motion om att ta bort pagoderna från Gyllenhjelmstorget i Strängnäs och placera dem på äldreboenden alternativt förskolor har nu verkställts. Pagoderna står nu på Mariagården och Kristinagården i Strängnäs samt Riagården i Åker. Vi hoppas att de kommer till nytta för de boende på det vis som de själva finner lämpligt.

Pagod utanför Kristinagården.

 

Vi är djupt oroade över kaoset i BUN

Vi i Strängnäspartiet är djupt oroade över det kaos som råder i barn- och utbildningsnämnden, både internt i (M) och i samarbetet mellan de två partierna (M) och (S).

Barn- och utbildningsnämnden är den absolut största nämnden i Strängnäs kommun. Den hanterar en budget på över 800 miljoner kronor och framför allt våra barns möjligheter och förutsättningar till en bra skolgång.

Problem som en misstänkt bidragsfuskande ordförande och maktkamper, både interna och externa, har ingen plats i lokalpolitiken. Det tar bort fokus från arbetet att skapa en bättre skola i Strängnäs kommun. Det gynnar inte medborgarna. Det är ovärdigt.

Moderater hoppar av sina uppdrag i protest (artikel i Strengnäs Tidning den 31 januari 2017).

 

Moderaterna och Socialdemokraterna sänker elevpengen!

Insändare publicerad i Strengnäs Tidning den 12 december 2016.

 

Skolorna i Strängnäs kommun rasar i flera nationella utvärderingar. Våra kommunala skolor föll från plats 174 till 266 i redovisningen från Sveriges kommuner och landsting.

Fyra av tio elever går ut nian utan att vara behöriga till gymnasiet. Situationen är oacceptabel! Akuta insatser är nödvändiga för att våra elever ska kunna nå kunskapsmålen.

 

Barn- och utbildningsnämnden (BUN) arbetar nu med att ta fram ett ambitiöst skolutvecklingsprojekt och vi i Kristdemokraterna och Strängnäspartiet ser fram emot att arbeta tillsammans med majoriteten för genom detta projekt långsiktigt stärka skolan.

Problemet är att majoriteten (M och S) nu har beslutat att sänka elevpengen.

Kristdemokraterna och Strängnäspartiet föreslog istället att BUN skulle höja elevpengen. Denna investering gör att vi kan höja lärarlönerna, stärka elevhälsan och satsa på tidiga insatser.

18 miljoner kronor kostar vår förstärkning av elevpengen. BUN:s totala budget är cirka 811 miljoner kronor. Vi anser att våra barn och deras framtid är väl värda denna budgetökning.

Nu måste majoriteten ta sitt ansvar och ökar elevpengen. Annars riskerar de att hela skolutvecklingsplanen havererar redan innan den ens är sjösatt.

Håkan Bertilsson

Strängnäspartiet

Pia Steensland

Kristdemokraterna

 

Varför ska kommunens hyresgäster betala för kulturdagen?

Visst är det glädjande att Strängnäsborna verkar få sin kulturdag trots allt. Men vi tycker inte att det är hyresgästerna i Strängnäs Bostads AB (SBAB) som ska betala för den.

SBAB går enligt ett beslut in och betalar 150 000 kronor för Strängnäs kulturdag 2017. Beslutet togs i första hand av majoriteten i SBAB:s presidium samt av bolagets vd. Senare har även kultur- och fritidsnämnden godkänt detta beslut.

Det vi i första hand finner märkligt med ärendets hantering sammanfattas i följande fem frågor:

1. Varför ska en viss grupp människor (SBAB:s hyresgäster) betala en kulturdag för hela kommunen?

2. Varför kan inte kultur- och fritidsnämnden finansiera kulturdagen själva? Kostnaden motsvarar 0,4 procent av deras budget för 2017 – en budget som dessutom får ett tillskott med cirka en miljon kronor från 2016. Majoriteten har också haft alla möjligheter att få med denna lilla kostnad inför antagandet av budget och årsplan för 2017.

3. Är det rimligt att SBAB tar kostnaden för kulturdagen, när bolaget samtidigt har ett lånebehov på 20 miljoner kronor för 2017? Frågan är extra relevant när prognosen pekar på att Strängnäs kommun för 2016 får ett överskott på 46 miljoner kronor, vilket är 28 miljoner kronor bättre än förväntat. Av kommunstyrelsens budget på 113 miljoner kronor utgör kulturdagens kostnad 0,1 procent.

4. Varför gick SBAB:s presidium över styrelsens huvuden? Beslutet togs primärt av ordförande och vice ordförande samt bolagets vd. Övriga i styrelsen informerades via mejl när beslutet redan var taget. Det hela var inte ens föremål för ett per capsulam-förfarande.

5. På vilket sätt skapar detta mervärde åt hyresgästerna i SBAB?

Hanteringen av ärendet visar tyvärr att det fortfarande lever en form av osund fixarmentalitet i kommunens styrande majoritet.

 

Vill (M) och (S) sälja ut Visholmen?

Debattartikel publicerad i Strengnäs Tidning 2016-12-03

Frågan är berättigad då vi i Strängnäspartiet har fått oroväckande signaler om att så är fallet. Men först en tillbakablick:

Den med gott minne kommer ihåg att under förra mandatperioden startades ett detaljplanearbete för Visholmen. Stora workshops hölls där alla medborgare, stora som små, fick komma till tals. Fram utmejslades en vision om ett framtida Visholmen som ska bli allas vardagsrum, en plats för kultur och aktiviteter och fritt från privata bostäder. Alla synpunkter kokades ner i en detaljplan, som mycket riktigt visar på ett Visholmen där allmänheten kan njuta av kultur och fritid. Planen finns att läsa på kommunens hemsida. Så långt är allt väl.

Men vi i Strängnäspartiet har fått oroväckande signaler att majoriteten M och S har andra planer än de officiella för Visholmen! Vi har av flera av varandra oberoende källor fått berättat för oss att majoriteten planerar att exploatera och sälja mark på Visholmen för privat bostadsbyggande. Motivet till detta ska vara att frigöra kapital för andra investeringar.

Detta är i så fall djupt oroande och störande av många anledningar. Den främsta är givetvis att majoriteten går tvärt emot Strängnäsbornas önskemål och vision om ett Visholmen tillgängligt för alla. De går emot sin egen majoritetsförklaring om att Visholmen ska utvecklas till ett attraktivt besöksmål för alla. Vidare så går man också bakom ryggen på alla Strängnäsbor genom att inte hantera detta på ett öppet sätt. Skendemokrati helt enkelt. Vi måste få ett slut på den osunda fixarmentalitet som har blivit rådande i Strängnäs kommun och respektera de demokratiska processerna.

Strängnäspartiet kommer aldrig tillåta annat än att Visholmen fortsätter vara Strängnäs gröna lunga. En puls för fritids- och kulturaktiviteter, fri från bostadsbebyggelse och en plats som utvecklas varsamt. Vi hoppas att (M) och (S) i Strängnäs delar vår syn och därmed kraftfullt dementerar rykten om tankar på att exploatera mark på Visholmen.

För Strängnäspartiet,

Jan Eriksson

Gruppledare och KF-ledamot

 


 

Strängnäspartiets slutreplik om Kungstornet

Slutreplik publicerad i Strengnäs Tidning den 22 november 2016:

Efter att ha granskat alla diarieförda handlingar som finns kring Kungstornet, är vi i Strängnäspartiet än mer övertygade om att hanteringen av ärendet lämnar en hel del att önska.

Först och främst kan vi konstatera att ärendet faktiskt passerat en berörd nämnd. I september 2015 biföll en oenig teknik- och servicenämnd ett e-förslag om att bygga ett utsiktstorn på Långberget. Detta visar sig dock vara det enda beslut som några folkvalda varit inblandade i. Förslaget bifölls under förutsättning att samhällsbyggnadsnämnden även beslutade bifalla bygglov och den byggnadstekniska utformningen av tornet. Ett beslut om bygglov finns, men det är inte fattat av samhällsbyggnadsnämnden. Istället har det tagits på tjänstemannanivå – ett halvår innan teknik- och servicenämnden fattade sitt beslut. Huruvida bygglovet även omfattar de reklam-/sponsorskyltar, som enligt planerna ska sitta på tornet under tre års tid, är dock oklart.

Beslutet att på Långberget bygga ett tio meter högt utsiktstorn har alltså fattats av sex nämndledamöter och en tjänsteman. Vare sig kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige – kommunens högsta beslutande församling – har haft frågan uppe för beslut. Det beslut som teknik- och servicenämnden fattat innebär dessutom att det färdigbyggda Kungstornet doneras till kommunen. Enligt uppgift kommer det därefter kosta skattebetalarna 50 000 kronor per år i underhåll, pengar som givetvis måste tas från annan drift. Är detta vad Strängnäsborna vill?

Vi i Strängnäspartiet anser fortfarande att detta inte är en tillfredsställande hantering. Beslut om att exploatera ett för Strängnäsborna viktigt naturområde, som dessutom innebär ökade utgifter och en förändrad stadsvy, kan inte fattas så lättvindigt. När det kommer till sådant som rör våra gemensamma ytor måste beslut givetvis fattas i de högsta instanserna, med så bred politisk majoritet som möjligt och med respekt för lagar och regler.

Niclas Samuelsson
Strängnäspartiet

 

Kungstornet väcker flera frågor

Debattartikel publicerad i Strengnäs Tidning den 11 november 2016:

 

I Strängnäspartiet har vi intresserat följt replikväxlingen kring det så kallade Kungstornet mellan Mari Bohman (S) och föreningen Kungstornets ordförande Rolf Wallinder. Den senares replik från den 25 oktober väcker tyvärr fler frågor än ger några svar.

För det första ställer vi oss undrande till formuleringen: ”Enligt överenskommelse skall Kungstornet, efter iordningställande, doneras till Strängnäs kommun”. Med vem och hur har denna överenskommelse gjorts? Beslut i en sådan fråga ska rimligen fattas i en eller flera av de berörda kommunala nämnderna (samhällsbyggnadsnämnden, teknik- och servicenämnden samt kultur- och fritidsnämnden), liksom av kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Så vitt vi vet har detta inte skett. Det verkar inte heller som att majoriteten kommer att låta det ske.

För det andra: Hur och när har bygglov getts för tornet? För ett sådant måste givetvis finnas innan man börjar bebygga ett centralt beläget naturområde av stort värde för Strängnäs invånare.

En tredje fråga rör den folkliga förankringen. Vill Strängnäsborna verkligen ha ett utsiktstorn, som på sikt kommer att kosta skattepengar för skötsel och underhåll? Eller har de större nytta av att dessa pengar används till att göra Långberget mer tillgängligt, genom att det skapas bättre gångstigar, bättre belysning och fler picknickplatser?

Dessa frågor måste klargöras innan det byggs ett torn på Långberget. Strängnäspartiet välkomnar visserligen privata initiativ som gynnar kommunen. Men beslut ska alltid fattas den formella politiska vägen, med respekt för den demokratiska processen. Tyvärr tycks turerna kring Kungstornet vara ännu ett exempel på det åsidosättande av de demokratiska spelreglerna, som varit och fortfarande verkar vara allt för vanligt i Strängnäs kommun.

För Strängnäspartiet,
Niclas Samuelsson

Ersättare i samhällsbyggnadsnämnden

 

Ny avtalsskandal på gång i Strängnäs!

Strängnäs kommun har en lång och inte speciellt smickrande historia av att teckna långa avtal som till en början har verkat bra men som efter ett tag har visat sig orsaka stora problem. Listan kan göras lång men det som de flesta känner till är bl a Campus och ProMarina.

I Campus sitter kommunen fast i ett avtal som direkt medför att kostnaderna för skollokalerna är så stora att man årligen måste överväga att lägga ner vissa skolor för att få ekonomin att gå ihop.

Vad gäller ProMarina så har kommunens båtägare fått känna på ordentliga avgiftshöjningar utan att ha fått något tillbaka i form av utlovade åtgärder.

Nu avser kommunen att arrendera ut Strängnäs mest attraktiva område under de kommande 15 åren (med option på 5 år) eftersom Restaurang Riva vill investera i en ny byggnad på aktuell plats. Det är inte orimligt att tro att verksamheten säljs vidare efter några år vilket rimligen bör innebära en vinstaffär på några miljoner. Nu börjar varningsklockorna ringa på allvar för oss.

Att en företagare vill investera och utöka verksamheten har vi i Strängnäspartiet inga problem med, då vi är för fri företagsamhet. 
Men nu pratar vi inte fri företagsamhet längre, utan kommunalt riktat stöd till enskild verksamhet. Är det så en kommun ska agera för att stödja fri företagsamhet? Vi tycker inte det.

Hur vet vi att just Riva är mest lämpliga att driva verksamhet här?
Varför erbjuds inte t ex Grekiska TavernanL’oasisSju rum och kökNils grill och bar eller Harrys m fl samma möjlighet att utveckla sin verksamhet på platsen?

Vi lever idag i en värld i snabb förändring. Ska då en kommun verkligen avsäga sig rätten att kunna utnyttja Strängnäs mest attraktiva område för de nästkommande 15 åren? 
Ska Jacob Högfeldt bli nästa kommunalråd att sälla sig till skaran av kommunalråd som tecknar långa och ofördelaktiga avtal för Strängnäs och dess invånare? Allt tyder på det eftersom beslut redan är taget i Kommunstyrelsen. Vi hoppas, för allas skull, att han tänker över detta ett varv till. Eller två.

 

Jan Eriksson, Strängnäspartiet

 
 • «
 •  Start 
 •  Föregående 
 •  1 
 •  2 
 •  3 
 •  4 
 •  5 
 •  6 
 •  7 
 •  Nästa 
 •  Slut 
 • »


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL